Logo Deinze Yacht Club Deinze Yacht Club

Statuten

Gecoördineerde statuten 16 maart 2014


DEINZE YACHT CLUB

Lucien Matthyslaan 13 9800 Deinze
Lokaal / haven / terrein : Lucien Matthyslaan 13 9800 Deinze
Vereniging zonder winstoogmerk.

Ondernemingsnummer 0420.796.886

________________________

Betreffende

Voorgaande gecoördineerde statuten 20 maart 2011 en bijlage zoals neergelegd op de rechtbank, zonder wijzigingen. Herbenoeming R. van Landeghem en P. Vijverman.

Ontslagneming, wijziging leden en bestuur 2012, ingevolge de vergadering van 18 maart 2012. Geen wijzigingen.

Ontslagneming, wijziging leden en bestuur 2013, ingevolge de vergadering van 17 maart 2013.

Ontslagneming Nancy Dobbelaere per 8/2/2013 , zoals vermeld in het verslag van de bestuursvergadering dd. 08/02/2013 en zoals vermeld in het verslag v.d. algemene vergadering dd.17/03/2013, opgenomen in het ledennieuws nr 2013 -03

Ontslagneming Roland Rogge, einde mandaat, per 17/03/2013 , zoals vermeld in het verslag van de algemene vergadering dd; 17/03/2013, opgenomen in het ledennieuws nr 2013 -03.

Herbenoeming Jan Labeeuw op de algemene vergadering van 17/03/2013. Wijziging functie : ondervoorzitter.
Herbenoeming Didier Taelman op de algemene vergadering van 17/03/2013.

Wijziging huisnummer van de maatschappelijke zetel nr.30 i.p.v. 16 zoals neergelegd op de rechtbank in mei 2013.

Ontslagneming, wijziging leden en bestuur 2014, ingevolge de vergadering van 16 maart 2014.

Ontslagneming Ingrid van Wesemael per 8/11/2013 , zoals vermeld in het verslag van de bestuursvergadering dd. 08/12/2013 en het verslag van de algemene vergadering van 16 maart 2014.

Herbenoeming Patrick Dryoels op de algemene vergadering van 16/03/2014.
Herbenoeming Luc Pattyn op de algemene vergadering van 16/03/2014.

Benoeming Peter Wittebroodt op de algemene vergadering van 16/03/2014.
Benoeming Ellen Sackx op de algemene vergadering van 16/03/2014.

Gecoördineerde statuten 16 maart 2014.

HOOFDSTUK I - Benaming, zetel, doel

Artikel 1. De vereniging wordt opgericht onder de benaming Deinze Yacht Club, afgekort: D.Y.C., vereniging zonder winstoogmerk.

Artikel 2. De zetel der vereniging is gevestigd te 9880 Aalter, Kasteelstraat 30, ressorterend onder het gerechtelijk arrondissement Gent, of op elke andere plaats door de algemene vergadering aan te duiden.

Artikel 3. De vereniging heeft tot doel het beschermen, behartigen, bevorderen van alle activiteiten welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met water en bootsporten. Zij zal dienvolgens kunnen optreden om alle water en bootsporten in de meest uitgebreide zin van het woord te bevorderen, te steunen, te helpen oprichten en te beschermen en zal hiervoor handelen zowel ter coördinatie ervan als ter verlening van bijstand aan de organisatoren ten opzichte van private en publieke personen in de meest brede zin van het woord.. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomende wijze, handelsdaden stellen, enkel zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doen waarvoor zij werd opgericht.
Zij mag alle onroerende en roerende goederen bezitten in volle eigendom of in genot welke nuttig zijn tot het bereiken van haar doel. De vereniging heeft geen enkel geldelijk belang ten doel noch voor zichzelf noch voor haar leden. Nochtans in aanmerking van haar activiteit en deelname in de onkosten mag zij vergoedingen ontvangen als tevens de giften gelijkvormig de wet.

HOOFSTUK II. - Leden, algemene vergadering

Artikel 4. De vereniging is voor onbepaalde duur opgericht. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

Artikel 5. De vereniging telt effectieve leden en toegetreden leden. Het minimum aantal effectieve leden is vijf. De effectieve leden vormen de algemene vergadering. De toegetreden leden kunnen zijn, de personen die: de vereniging op gelijk welke manier ten dienste kunnen zijn tot de verwezenlijking van de doelstelling. De toegetreden leden kunnen uitgenodigd worden op de bestuursvergaderingen en op de algemene vergaderingen. De aansluitingsmodaliteiten of ontslag in het statuut van de toegetreden leden, worden vastgelegd door de raad van bestuur in het “Huishoudelijk Reglement”.

Artikel 6. Om effectief lid te worden van de vereniging moet men :
a) Aanvaard worden door de raad van bestuur.
b) De statuten bijtreden en het ledenaansluitregister ondertekenen.
c) De toetredingsbijdrage, vastgesteld door de raad van bestuur, en vermeld in artikel 16 betalen.

Artikel 6 bis . De effectieve leden kunnen zich ieder ogenblik uit de vereniging terugtrekken, mits hun ontslag schriftelijk kenbaar te maken aan de voorzitter van de raad van bestuur. Zo door vrijwillig ontslag, afzetting of voor welke rede dan ook het aantal effectieve leden dreigt terug te vallen beneden het minimum, kan het ontslag eerst van kracht worden na een bestuursvergadering die in vervanging heeft voorzien.

Artikel 7. Ieder lid wordt uit hoofde van zijn toetreding geacht kennis genomen te hebben van de statuten, deze te aanvaarden en zich er onvoorwaardelijk aan te onderwerpen, evenals de reglementen inwendige orde en havenreglement.

Artikel 8. De leden kunnen op elk tijdstip uit de vereniging treden, hun ontslag zullen zij per aangetekende brief aan de raad van bestuur betekenen. Wordt de facto als ontslagnemend lid beschouwd, elk lid dat het verschuldigd bedrag niet heeft betaald, binnen de maand na ontvangst van de aanmaning tot betaling.

Artikel 9. De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering van de leden uitgesproken worden. Deze zal in een geheime stemming met een gewone meerderheid der aanwezigen beslissen, nadat het betrokken lid in zijn uitlegging zal gehoord zijn. Het niet naleven van de statutaire of regelende voorschriften is een reden tot uitsluiting. De ontslaggevende of uitgesloten leden, evenals de erfgenamen van een overleden lid, hebben niet het minste recht op het maatschappelijk fonds en kunnen noch opgave of overlegging van rekeningen, noch het leggen der zegels, noch een inventaris eisen of vorderen.

Artikel 10. De algemene vergadering is de soevereine macht van de vereniging. De algemene vergadering is tevens wettelijk bevoegd voor de benoeming van de bestuurders, de benoeming van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend, de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk alsook alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
Zij bezit de macht de statuten te wijzigen, de bestuurders en commissarissen te ontslaan, de jaarlijkse rekeningen en de begroting goed te keuren, de vereniging vrijwillig te ontbinden, leden uit te sluiten en in het algemeen alle beslissingen te nemen die de perken van de wettelijke of statutaire macht van de raad van bestuur overschrijden.

Artikel 11. Ieder jaar, in de loop van de eerste trimester heeft een algemene vergadering plaats. Er moet een bijzondere algemene vergadering gehouden worden, op aanvraag van minstens één vijfde der leden. Daarenboven, telkens het maatschappelijk belang het vergt, kan zulke vergadering door de raad van bestuur bijeengeroepen worden.
Iedere vergadering wordt ten maatschappelijke zetel gehouden of in elke andere plaats, op dag en uur, in de bijeenroeping bepaald. Alle effectieve leden moeten ontboden worden. De effectieve leden kunnen beslissen om ook de toegetreden leden tot de algemene vergadering uit te nodigen, en hen voor bepaalde agendapunten tijdelijk stemrecht te verlenen.

Artikel 12. De uitnodigingen worden door de raad van bestuur aan elk lid acht dagen op voorhand gezonden, Zij bevatten de agenda. Slechts over de op de agenda vermelde punten kan de vergadering geldig beraadslagen. Moet op de agenda geplaatst worden elk voorstel dat ondertekend is door een aantal leden gelijk aan het twintigste van de laatste jaarlijkse lijst.

Artikel 13. Ieder lid heeft recht aan de vergadering deel te nemen, hetzij in persoon, hetzij door tussenkomst van een lasthebber zijner keuze, voor zover laatstgenoemde zelf lid is. Alle leden zijn op gelijke wijze stemgerechtigd en beschikken ieder over één stem.

Artikel 14. De vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigde leden, en de beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen; in geval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter beslissend.
In afwijking van bovenstaande alinea moeten de beslissingen van de algemene vergadering, inzake wijziging der statuten, uitsluiting van leden of vrijwillige ontbinding van de vereniging genomen worden zoals bepaald in de artikelen 8, 12 en 20 van de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002.

Artikel 15. De beslissingen van de algemene vergadering wordt in een bijzonder register overgeschreven, ondertekend door de voorzitter en de secretaris, alsook door de leden die erom verzoeken. Het register wordt ten maatschappelijke zetel bewaard, waar alle belanghebbenden er kunnen kennis van nemen, echter zonder verplaatsing der registers.

Artikel 16. De algemene vergadering stelt jaarlijks de bijdrage vast, waarvan het bedrag € 500 niet mag overschrijden, en welke dient betaald te worden binnen de veertien dagen volgend op de eerste vordering.

HOOFDSTUK III. - Raad van bestuur

Artikel 17. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, door de algemene vergadering onder de leden benoemd, overeenkomstig de bepalingen vermeld in de wet van 2 mei 2002. Zij blijven in functie voor een termijn van vijf jaar en zijn telkens herkiesbaar. Ieder jaar is 1/4 van de raad van bestuur uittredend en herkiesbaar.

Artikel 18. De bestuurders zijn persoonlijk niet gebonden door de verbintenissen van de vereniging. Hun verantwoordelijkheid is beperkt tot de uitvoering van de ontvangen lastgeving. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de gegeven opdrachten in naam van de vereniging.

Artikel 19. De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping. Hij mag slechts geldig beslissingen nemen indien 1/3 zijner leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Art 19 bis. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid der stemmen. Bij staking van stemmen is die van de voorzitter beslissend. De beslissingen der raad worden in notulen opgenomen, ingeschreven in een bijzonder register of op een evenwaardige wijze gearchiveerd. Alle uittreksels dezer worden door een bestuurder ondertekend.

Artikel 20. De raad van bestuur heeft de meest volstrekte macht voor het stellen van alle daden van beheer of van beschikking, die de vereniging aanbelangen. Hij is bevoegd tot het stellen van alle daden die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering op grond van de wet of van deze statuten.
Hij bezit namelijk de macht om uit eigen gezag te beslissen over alle verrichtingen die tot het maatschappelijk doel behoren. Hij kan namelijk alle betalingen doen en ontvangen en daarvan kwijting geven of eisen, alle inbewaargevingen doen en ontvangen, alle roerende en onroerende goederen verkrijgen, verwisselen, of vervreemden, alsook in huur geven of nemen, zelfs voor langer dan negen jaar, alle officiële en private subsidies en tegemoetkomingen aanvaarden, alle contracten, verkopingen en ondernemingen aannemen en sluiten, alle contracten en leningen aangaan, met of zonder waarborg, de maatschappelijke onroerende goederen met hypotheek bezwaren, alle leningen en voorschotten met beding van gedwongen tenuitvoerlegging aangaan en toestaan, alle rechten uit verbintenissen of alle zakelijke rechten verzaken, alsook alle zakelijke of persoonlijke zekerheidstellingen, handlichting geven vόόr of na betaling van alle geprivilegieerde of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, inbeslagnemingen of andere verhinderingen, pleiten zowel als eiser of als verweerder, voor alle rechtsmachten, en alle vonnissen uitvoeren of doen uitvoeren, dadingen aangaan, compromissen sluiten; het is eveneens de raad die, op eigen hand of afvaardiging alle agenten, bedienden of personeelsleden van de vereniging benoemt of ontslaat en hun taken en bezoldiging vaststelt.

Artikel 21. De raad kan het dagelijks bestuur van de vereniging afvaardigen, samen met het gebruik van de maatschappelijke handtekening, voor dat beheer, aan één of meerdere afgevaardigde bestuurders waarvan de macht alsook eventuele bezoldiging door hem vastgesteld worden, hij kan eveneens alle bijzondere machten verlenen aan alle lasthebbers zijner keuze.

Artikel 22. De rechtsvorderingen, zowel als eisende als verwerende partij worden in naam van de vereniging door de raad van bestuur gevoerd, op vervolging en benaarstiging van zijn voorzitter of van een hiertoe afgevaardigde bestuurder.

Artikel 23. Alle akten waarbij de vereniging verbonden is, alle machten en lastgevingen, alle afzettingen van agenten, bedienden en loontrekkende van de vereniging, bij ontstentenis van een door een bijzondere beslissing van de raad van bestuur gegeven lastgeving worden door twee bestuurders getekend, die tegenover derden geen rechtvaardiging zullen moeten geven aan een voorafgaande beslissing van de raad.

Artikel 24. Ieder jaar, op datum van eenendertig december en voor de eerste maal op eenendertig december negentienhonderd negenenzeventig, worden de rekeningen van het afgelopen dienstjaar gesloten en de begroting van het volgend dienstjaar opgesteld. Beide worden aan de gewone algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

Artikel 25. De ontbinding van de vereniging en de bestemming der goederen worden geregeld bij de bepalingen van artikels 18 en 22 van de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002.

Artikel 26. Ingeval van vervroegde ontbinding van de vereniging, zal de algemene vergadering die hiertoe beslist heeft eventueel vereffenaars benoemen, hun machten omschrijven, en beslissen aangaande de bestemming der goederen en waarden van de ontbonden vereniging; na betaling van het passief aan deze goederen, zal een bestemming gegeven worden die zoveel mogelijk het doel waarvoor de ontbonden vereniging opgericht werd benadert, en bij voorkeur aan een vereniging van Deinze.

HOOFDSTUK IV. - Diversen

Artikel 27. Er wordt keuze van woonplaats gedaan ten zetel van de vereniging.
Alle betwistingen tussen de vereniging en derden worden beslecht door de rechtsmacht die territoriaal bevoegd is voor de plaats waar de zetel der vereniging gevestigd is.

Artikel 28. De comparanten verklaren uitdrukkelijk dat zij zich willen gedragen naar de bestaande wettelijke bepalingen voor alles wat door de statuten niet werd voorzien.
Een reglement van inwendige orde en een havenreglement, steeds open, zal ze vastleggen.

Artikel 29. De club ontslaat zich van alle verantwoordelijkheid betreffende burgerlijke en andere aansprakelijkheden tegenover elke persoon en verplicht ieder lid afzonderlijk zich te verzekeren tegen burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden en in het bijzonder als eigenaar van een yacht en deze polis met zijn bewijs van betaling jaarlijks te tonen en eventueel daarvan een kopie af te leveren indien de secretaris hierom verzoekt.


VOOR EENVORMIGE GECOORDINEERDE STATUTEN
"DEINZE YACHT CLUB"vzw
p.a. Kasteelstraat 30 9880 Aalter
Lokaal / haven / terrein : Lucien Matthyslaan 13 9800 Deinze
Ondernemingsnummer 0420.796.886
BTW: BE 420.796.886
opgemaakt te Aalter op datum van 16 maart 2014.

Actualisatie en wijzigingen toegepast op de
neergelegde stukken van 20 maart 2011.

BIJLAGE:

De algemene vergadering van 16 maart 2014 heeft onderstaande personen tot bestuurders benoemd en de functies werden op de vergadering van 16 maart toegewezen.

  • DRYOELS Patrick Raymond Elza, havenmeester, geboren te Gent op 10 mei 1960, rijksregister nummer 60.05.10-267.49, wonende te 9800 Deinze, Blekerij, 44.
  • LABEEUW Jan, Ondervoorzitter, geboren te Kortrijk op 05 oktober 1962, rijksregister nummer 62.10.05-335.14, wonende te 8540 Deerlijk, Klijtstraat, 153.
  • PATTYN Luc Willem Cyriel, secretaris, geboren te Deinze op 25 november 1955, rijksregister nummer 55.11.25-145.46, wonende te 9880 Aalter - Lotenhulle, Kasteelstraat, 30.
  • TAELMAN Didier, infrastruktuur en clubhuis verantwoordelijke, geboren te Deinze op 28 januari 1960, rijksregister nummer 60.01.28-279-51, wonende te 9870 Olsene, Nieuwlandstraat, 7.
  • SACKX ELLEN, penningmeester, geboren te Gent op 17 september 1976, rijksregister nummer 76.09.17-180.96, wonende te 9570 Lierde, Steenweg 66.
  • VAN LANDEGHEM Hendrik René Georges, voorzitter, geboren te Gent op 05 juli 1956, rijksregister nummer 56.07.05-027.78, wonende te 9031 Drongen, Varendrieskouter, 153.
  • VYVERMAN Paul, geboren te Aalst op 04 februari 1951, rijksregister nummer 51.02.04-267.19, wonende te 9870 Zulte, Machelenstraat, 16.
  • WITTEBROODT PETER , clubhuisverantwoordelijke, geboren te Deinze op 12 februari 1968 Rijksregister nummer 68.02.12-023.89, wonende te 9800 Deinze , Kortrijksesteenweg 397 .

============================

Zijn geen bestuurslid meer.

- DOBBELAERE Nancy, Mariette, L, bestuurder, geboren te Deinze op 25/02/1972 , rijksregister nummer 72.02.25-140.54 wonende te 9800 Deinze, Kortrijksesteenweg 113.

- ROGGE Roland Achiel Marie, ondervoorzitter, geboren te Tielt op 19 november 1942, rijksregister nummer 42.11.19-171.24, wonende te 9800 Deinze, Kasteellaan, 49.

- van WESEMAEL Ingrid, Adolphe, J , bestuurder, geboren te Gent op 05/01/1954 , rijksregister nummer 54.01.05-246.66 wonende te 9800 Deinze, Poekestraat 19.

============================

Peter Wittebroodt, bestuurder en clubhuisverantwoordelijke, heeft op 6 aug. 2014 met onmiddellijke ingang, ontslag genomen uit het bestuur om persoonlijke redenen. Hij is bijgevolg geen bestuurslid meer van Deinze Yacht Club vzw.

============================